Media graficzne

01

Systemy wystawiennicze

02

Materiały dla kryminalistyki

04

Biblioteki i archiwa

03

O firmie

Firma Neschen Polska Sp. z o.o. powstała w roku 1999 w wyniku połączenia struktur dystrybutora firmy DOMINATOR - Tomasz Serafin i dostawcy Neschen A.G. Dotychczasowi partnerzy handlowi stali się wspólnikami w celu uporządkowania zależności rynkowych i rozwinięcia zakresu proponowanych towarów. Celem dalszym było stworzenie nowoczesnej firmy dystrybucyjno-produkcyjnej przygotowanej do działania na warunkach odpowiadających standardom Wspólnej Europejskiej.

Początkowo w Katowicach, przy ul. Korfantego, skromna kadra wdrażała systemy handlowe tożsame z niemieckimi i w oparciu o polskie doświadczenia oraz znajomość rynku osiągneła pułap obrotów pozwalający na dalsze inwestowanie w rozwój struktur sprzedaży.


W roku 2002 podjęto decyzję o budowie nowego obiektu na siedzibę firmy. Zaangażowanie i determinacja załogi oraz stały nadzór nad pracami budowlanymi pozwoliły zakończyć inwestycję przed końcem 2003 roku.


Początek roku 2004 to głównie podpisanie z Neschen A.G. kontraktu na konfekcjonowanie folii i papierów, otrzymanie certyfikatu ISO oraz zdefiniowanie dalszej polityki sprzedaży.


Rok 2007 to przełomowy okres dla firmy. Po wykupieniu udziałów z Neschen AG, staliśmy się autonomiczną jednostką, działającą na ściśle określonych warunkach handlowych i ciągle rozwijającą nowe kontakty handlowe.

Grudzień 2011 to kolejny duży krok w rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Wejście na giełdę papierów wartościowych i przekształcenie firmy ze spółki Sp. z o.o. w S.A. pozwoliło nam na podjęcie szeregu działań rozwojowych, w celu osiągnięcia jeszcze lepszych wyników na rynku polskim.

Zabezpieczanie wydruków

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży

Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej [OWS] mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów (stanowiących przedmiot działalności handlowej Sprzedawcy) dokonywana przez firmę MEDIAN S.A.. z siedzibą w Mysłowicach - zwaną w treści niniejszych OWS [Sprzedawcą], na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.384 § 3 kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS [Kupującym].

II. Zamówienia

1. O ile Sprzedawca nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę ważna jest 8 dni od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę. żadna taka propozycja (włączając w to propozycję nazwane „ofertą”) nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży – w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera kosztów Żądanych ewentualnie przez Kupującego certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.

2. Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia) oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

3. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.

4. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego

Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.

6. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży albo konfekcjonowanych, np. ciętych, w sposób odmienny od fabrycznego), wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy odbiorze towaru (lub ostatniej jego partii) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Zamawiającego, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.

III. Tolerancje

Do tolerancji w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów, odnoszą się ogólnie w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, przy czym, o ile strony nie ustaliły inaczej, dopuszczalna będzie tolerancja nie mniejsza niż +/- 5%.

IV. Ceny i warunki płatności

1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.

2. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia faktury.

3. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń albo nastąpi zmiana o więcej niż 5% (pięć procent) cen surowców lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.

4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury - zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania Kupującemu towaru.

6. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

7. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu trzech miesięcy od końca ustalonego terminu, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy Kupującego wobec Sprzedawcy obciąża kara umowna w wysokości obliczonej jako równowartość 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.

8. Po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej, jak przy odstąpieniu od umowy (50% ceny brutto towaru).

9. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

10. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo Żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.

12. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

V. Dostawy i skutki uchybienia terminom

1. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany przez Kupującego.

2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.

3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

4. Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści pkt V.2., a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy. Kupujący może zostać obciążony również kosztami Żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.

5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.

7. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności – możliwe, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności zauważenie wady było możliwe.

8. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

10. W przypadku, gdy stronie stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

11. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoce, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeśli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego towaru.

12. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

13. Jeśli zwłoka Sprzedawcy dostawy dotyczy towarów niestandardowych (w rozumieniu pkt II.6. niniejszych OWS), Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka była poważna (tj. dłuższe niż 30 dni). Jeśli strona nie wykorzysta niezwłocznie swojego prawa do odstąpienia od umowy, termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany za wiążący strony nowy termin dostawy.

14. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w jeden miesiąc od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie.

VI. Gwarancje i reklamacje

Gwarancja jakości danego towaru jest udzielana na okres trzech miesięcy od chwili dostarczenia Kupującemu (lub odebrania przez Kupującego) tego towaru, chyba że strony uzgodnią inaczej.

1. Pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad) Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości sprzedanych towarów. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów Sprzedawca powinien w odpowiednim terminie – nie krótszym jednak niż trzydzieści dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji – podjąć decyzję albo o usunięciu wady albo o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego. W przypadku nie poinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji co do sposobu usunięcia wad, uważać się będzie, że została podjęta decyzja o dostarczeniu nowego towaru zamiast wadliwego, chyba że Sprzedawca wykaże, że podjęcie decyzji było w opisanym wyżej terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Zobowiązanie Sprzedawcy obejmuje poza tym odpowiedzialność za konieczny transport towaru dostarczanego w zamian za towar wadliwy. Jeśli Sprzedawca zaniecha usunięcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia nowego towaru zamiast wadliwego, Kupujący ma prawo Żądać odpowiedniego pomniejszenia ceny zakupu albo - jeśli nadal istniejąca wada jest poważna - ma również prawo odstąpić od umowy tego wadliwego towaru (z zachowaniem przez Sprzedawcę prawa do wymiany w każdym czasie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad oraz prawa do usunięcia wad).

2. Warunkiem obciążenia Sprzedawcy odpowiedzialnością za wady towaru jest profesjonalne (tj. z zawodową starannością i wiedzą) obchodzenie się przez Kupującego z towarem i używanie tego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Jeśli w trakcie przetwarzania/użycia towaru okaże się, że zawiera on wady, z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego wykorzystania tego towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach. Zużycie ponad 10% towaru dostarczonego w ramach partii, w odniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczeniem się dochodzenia związanych z nią roszczeń.

4. Zgłoszenie Sprzedawcy wady musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia, w którym Kupujący stwierdził istnienie wady lub w którym mógł ją najwcześniej stwierdzić zachowując najwyższą profesjonalną staranność w tym zakresie.

5. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy próbki towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w czasie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII. Zakres odpowiedzialności

1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 30% (trzydzieści procent) ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie pod warunkiem, że udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.

4. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedawcę, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanej z owymi roszczeniami.

VIII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

1. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla _____________________2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków) jak również – w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych OWS – odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie, zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami, lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

 

IX. Inne

1. O ile strony nie uzgodnią, na piśmie, inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje Żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).

2. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka, jak w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.

 

Konfekcja

1. Konfekcjonowanie papieru i produktów samoprzylepnych

- przycinanie formatek, szerokość 110 cm

- przycinanie rolek - z gilzą lub bez

- sztancowanie

- nacinanie podkładu i użytku (rycowanie)

- wklejanie w produkt

- produkty hybrydowe

- opracowywanie technologii

- przewijanie materiałów od 5 mm do 1,6 m

- konfekcja - z gilzą lub bez

- obsługa jumborolek

- cięcie materiałów twardych i wzmocnionych na rolkach

- konfekcja filmów klejowych i materiałów dwustronnych

- etykietowanie

 

2. Laminowanie i lakierowanie przemysłowe w wielkim formacie

- na zimno, na gorąco

- laminowanie strukturalne

- nakładanie kleju na płyty i materiały giętkie

- lakierowanie plandek, folii i płyt

 

3. Pakowanie i wysyłka

- zgrzewanie termokurczliwe

- pakowanie w papier i karton

- opracowanie produktowe dla ostatecznego odbiorcy

- wizualizacja sprzedaży

- własny tabor samochodowej 0,5 - 12 ton

- obsługa logistyczna

Konfekcja folii samoprzylepnych, materiałów do zadruku oraz innych szczególnych produktów.

Kierownik Produkcji - Marek Ilukowicz

marek@medianpolska.pl

tel. +48 512 014 142

Kontakt

Median Polska S.A.

41-404 Mysłowice, ul.Topolowa 1

tel: +48 32 318 27 23-32

fax: +48 32 223 84 68

e-mail: neschen@medianpolska.pl

 

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Fundusze unijne

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Uprzejmie informujemy, iż Median Polska Spółka Akcyjna zrealizowało projekt pt. "Profesjonalne doradztwo dla firmy Median Polska przy pozyskaniu zewnętrznych inwestorów, na który otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP.


Uprzejmie informujemy, iż realizowany przez nas projekt inwestycyjny:


Nazwa beneficjenta: Median Polska Spółka Akcyjna

Wartość projektu 157 090, 00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 54 400,00 PLN

Okres realizacji: od 26.11.2010 - 30.06.2011

 

Relacje inwestorskie

Median Polska S.A. jest firmą technologiczną, która działa w czterech obszarach: sprzedaży tkanin i mediów graficznych, produkcji systemów wystawienniczych, materiałach dla kryminalistyki oraz produktach dla bibliotek i archiwów.

Przedsiębiorstwo posiada działy produkcji i sprzedaży systemów wystawienniczych, technologii renowacji druku, mediów do druku wielkoformatowego, lakierowania powierzchni miękkich oraz dział rozwoju.

Spółka samodzielnie prowadzi działalność w obszarze bibliotek i archiwów. Natomiast na rynku renowacji i konserwacji starodruków oferuje szeroką paletę produktów oraz usług, skierowaną głównie do instytucji publicznych.

Klientami Median Polska S.A. są zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty komercyjne.

Median Polska S.A. zadebiutował na alternatywnym rynku NewConnect 30. grudnia 2011 roku. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji serii C, z której Spółka pozyskała ok. 0,5 mln zł. Cele emisyjne firmy zakładały rozwój mocy produkcyjnych poprzez doposażenie parku maszynowego, zwiększenie powierzchni magazynowej i produkcyjnej dzięki zakupowi gruntu oraz zwiększenie kapitału obrotowego firmy.

DZIAŁALNOŚĆ

Biblioteki i archiwa

Spółka od 2006 roku w pełni samodzielnie prowadzi działalność w obszarze bibliotek i archiwów. Emitent na rynku renowacji i konserwacji starodruków; oferuje na rzecz, głównie instytucji publicznych, pełną paletę produktów oraz usług, takich jak:

Media Graficzne

Median Polska SA na rynku mediów graficznych posiada ukształtowaną pozycję. Ponadto media graficzne stanowią istotny udział w przychodach Spółki. We wskazanym obszarze Emitent zajmuje się głównie sprzedażą foli do zabezpieczeń wydruków oraz mediów wielkoformatowych. Spółka ponadto wspiera rozwój rynku w zakresie zadruku wielkoformatowego tapet i tkanin. Spółka w obszarze mediów graficznych posiada w swojej ofercie bogaty zakres produktów i usług, takich jak:

Systemy wystawiennicze

Emitent na rynku systemów wystawienniczych zajmuje się dystrybucją i montażem produktów stanowiących kompletny system marketingowy stosowany m.in.. na targach czy wystawach. Spółka we wskazanym obszarze posiada w swojej ofercie bogaty zakres produktów, który umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz budowę wizerunku solidnego partnera w biznesie. W zakresie tej działalności Emitent:

Konfekcjonowanie

Emitent posiada zakład wyposażony w kilkanaście specjalistycznych maszyn do cięcia, przewijania czy pakowania mediów graficznych w różnej postaci, tym samym dysponuje odpowiednimi zasobami do świadczenia usług konfekcjonowania. Głównym surowcem poddawanym obróbce są duże role materiałów bazowych z których powstają małe rolki gotowych produktów w najróżniejszej formie. W tym dziale produkowane są taśmy samoprzylepne i dwustronnielepne oraz papiery do druku i zabezpieczeń. Spółka posiada zakład wyposażony w kompletne linie do cięcia wzdłużnego i poprzecznego oraz do jednoczesnego nacinania podkładu lub wprowadzania taśm obcych. Zlecone usługi w większości produkuje się do postaci wyrobów gotowych – zapakowanych w karton jednostkowy lub zbiorczy, foliowany lub zawiniętych w szary ekologiczny papier.

Lakierowanie

Emitent do świadczenia usług lakierowania wykorzystuje maszynę o układzie nanoszenia lakieru o szerokości do 4 m. Spółka posiada kilka maszyn lakierujących oraz sprawdzone lakiery do zabezpieczania wydruków wielkoformatowych na wiele lat. W opinii Emitenta najlepiej sprzedającym produktem w tym segmencie rynku jest lakier do plandek samochodowych wraz z usługą aplikacji.

Materiały dla kryminalistyki

Emitent jako przedsiębiorstwo innowacyjno-technologiczne prowadzi działalność w obszarze zaawansowanych produktów wykorzystywanych głównie w kryminalistyce. Oferowane produkty stanowią autorskie rozwiązania, będące wynikiem wielomiesięcznych prac badawczo–rozwojowych, które w obecnej chwili są nadal w toku. Emitent oferuje specjalistyczne folie (folie daktyloskopijne), akcesoria (proszki fluorescencyjne) oraz urządzenia, które są skierowane do specjalistów kryminalistyki.